کوچ روان تالش - چهارشنبه هجدهم تیرماه ۱۳۹۳- باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰