بازنگری اثر پنهان معماری پایدار با الهام از معماری بومی نوار ساحلی خلیج فارس - سال 94