لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یادبود دکتر منوچهر مزینی-تهران – واحد علوم تحقیقات – دانشگاه آزاد اسلامی – بهمن ۱۳۸۸