استان ها-آذربایجان غربی-مهاباد -روستای اگریقاش-فخریکا