استان ها-آذربایجان شرقی-اهر-روستای جمال آباد-مسجد جامع سنگی(امام حسن)-1378