استان ها-آذربایجان شرقی-تبریز-مدرسه و کلیسای سرکیس مقدس-1387