هم اندیشی ریخت شناسی - ۵ تیرماه ۱۳۹۰ - خانه هنرمندان ایران