نام و نام خانوادگی: شهریار نصرتی حقیقی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: وجود ندارد

شهریار نصرتی حقیقی