لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بحث امروز ما این است که ما چگونه می توانیم تاریخ معماری را بیان کنیم؟ تاریخ ما باید بر اساس چه ارکانی نوشته شود ؟ مورخان باید چه چیزهایی را در نظر گیرند؟ مبنای تاریخ نگاری و تاریخ شناسی ما چیست؟