لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پارک هایی که به سبک اروپایی ساخته می شود جایگزین باغ های ایرانی برگرفته از هویت، تاریخ و تمدن ایران شده است.