لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هجدهمین گفتمان هنر و معماری
معرفی کتاب بن مایه های نوین در معماری بوشهر
معماری را فرهنگ می سازد

بوشهر، امروز از دل واقعیت، زنده بیرون آمده، واقعیتی که خارج از اراده و نیت ما، شکل گرفته است و این همان جهان زندگی ماست. محله ها، بناها، گذرگاه ها و قلمروهای دیگر، حتی اگر عملکرد نخستین خود را نداشته باشند، دارای معنی هستند، جذاب و برانگیزاننده. خواه موجب بالا رفتن روحیه و یا افسردگی شوند. شخصیت محله ها و بناها، ناشی از الگوهایی است که از رویدادها تاثیر پذیرفته و با فرم های هندسی در فضا، در هم تنیده اند. همبستگی بین اجزاء کالبدی، آنقدر قوی است که استفاده نامناسب، با معانی اساسی آن، ممکن است عکس العمل های نامطلوب بوجود آورد.
قلمرو، حریم، چشم انداز، مأمن و نشانه، در این شهر مجموعه ای را تشکیل داده اند و توانسته ویژگی های برجسته خود را از طریق الگوهای مشترک به دنیای بزرگتر ابراز کنند. اما چگونگی پذیرفتن تعلقات جدید، در عین حفظ و نوسازی، بحرانی برای شهر پدید آورده است. تغییر در بافت هایی که واجد ارزش اند و بر اساس فرهنگ و هویت گذشته بنا شده اند، سبب از هم گسیختگی تداوم فرهنگی می شوند. چگونه باید در میان چالش های در حال رقابت بر سرِ زمین های مرغوب، بافت های باارزش را به سلامت به در برد؟ چگونه می توان اهمیت خانه های جدید را در قبال یک بنای تاریخی سنجید؟ حفظ معماری و بافت قدیمی بوشهر، ریسمانی است که تار و پود مداخله و مهارت انسان، از آن الگو می بافد و در این میانه تنها، درک زمینه ژرف معماری و فرهنگ این شهر و طرد و یا سازگاری ماهرانه است که می تواند به حل این بحران کمک نماید.
کتاب بن مایه های نوین در معماری بوشهر کوشیده است که تا این جزئیات را به تفصیل و با دریافت از دانش معماری و احتراز از پرداختن به علوم دیگر، به خواننده عرضه دارد. اگر چه متن کتاب، نگاهی گزارش گونه به وقایع اتفاقیه یک صدسال اخیر بوشهر نیز داشته و نشان می دهد که چگونه معماری شهر تا به امروز از فرهنگ و ایدئولوژی حاکم، علاوه بر فرصت ها و محدودیت های اقلیمی بهره گرفته است.
در یکصد و نوزدهمین گفتمان هنر و معماری که به معرفی کتاب بن مایه های نوین در معماری بوشهر تالیف آقای مهندس بهروز مرباغی اختصاص دارد، آقایان دکتر محمدمنصور فلامکی، دکتر سیروس باور، دکتر حسین سلطان زاده، دکتر محمدسعید ایزدی و مهندس شهاب الدین ارفعی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان:دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی – میدان ونک – خیابان شهید خدامی – شماره ۵۱ – شرکت عمران و بهسازی شهری ایران – وزارت راه و شهرسازی