لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و بیست و پنجمین گفتمان هنر و معماری

در واپسین دهه های قرن بیستم، فرآیندهای گوناگونی موجب شکل گیری پدیده ای به نام فقر شهری شده، که یکی از بازتاب های کالبدی آن در ساخت یابی سکونت غیررسمی تبلور یافته است. فرجام ناگزیر توسعه شهری به دلیل سرریز شدن نیروی کار مناطق روستایی و ناکارآمدی سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۸۰ میلادی و تاثیر آن بر کاهش آهنگ توسعه اقتصادی بر شمار گروه های آسیب پذیر به ویژه کشورهای در حال توسعه افزوده و به تدریج کانون فقر از روستا به شهر کشیده شده است.
افزایش روند شهرنشینی، ضمن اینکه گستره شهرها را افزایش می دهد، مسائل و مشکلاتی را پدید می آورد که از نمونه های بارز آن می توان به افزایش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و … افزایش هزینه های زندگی و تامین مسکن، توسعه حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، افزایش فقر شهری و فاصله طبقاتی و رشد بزهکاری های اجتماعی، اشاره کرد.
باید توجه داشت که عامل مهاجرت داخلی در کشورهایی که بر اساس ضرورت توسعه، انجام می گیرد، بسیار ناچیز و کم اهمیت بوده است. اما در کشورهایی که شهرهای آن در اثر فقر بنیان های اقتصادی نقاط روستایی و موج توفنده تحرکات جمعیتی و سرازیر شدن آنها به محدوده و حریم شهرها، توسعه و گسترش یافته اند دامنه این مشکلات بسیار گسترده تر و چشمگیر تر بوده است. این جمعیت مهاجر که با هدف امکان دستیابی به خدمات شهری و درآمد بیشتر، راهی شهرهای بزرگ می شوند، به دلیل محدودیت توان اقتصادی شان، همواره ناگزیر اند در حاشیه شهرها که دارای اراضی ارزانتر است سکونت گزینند، اگر چه این اراضی فاقد امکانات و تاسیسات شهری باشند.
اجرای طرح های شهری اکثرا در زمینه بهبود وضعیت شهرهاست، با اینحال بدون برنامه ریزی درون زا و همه جانبه نمی توان به فقر شهری فایق آمد. از طرفی نمی توان فقر شهری را فقط از جنبه اقتصادی بررسی کرد. ما در شهرها با مساله ای به نام فقر فرهنگی و شهرنشینی روبرو هستیم که خود موجد نابسامانی و عقیم گزاردن برنامه های فقرزدائی شهری شده است.
پنل گفتگو در یکصد و بیست و پنجمین گفتمان هنر و معماری که به موضوع مهاجرت و فقر شهری می پردازد توسط خانم ها دکتر گیتی اعتماد، دکتر سپیده شفائی و آقایان مهندس سهراب مشهودی و کمال اطهاری و علیرضا قهاری اداره می گردد که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است.

زمان: چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان: باغ موزه قصر ، خیابان شریعتی، خیابان مطهری شرقی