لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و سی و ششمین گفتمان هنر و معماری

توسعه روستایی قسمتی از برنامه توسعه در سطح ملی است. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا، بالاترین سطح توسعه علاوه بر شهرها در روستاها نیز وجود دارد. مناسبات بین انسان و محیط و فعالیت های او، اساس توسعه روستایی را در بر میگیرد و آگاهی از تفاوت در امکانات و استعدادها و قابلیت های طبیعی و انسانی به صورت بالقوه و بالفعل در مناطق مختلف (و نگاه همه جانبه به مسائل اقتصادی و اجتماعی به ویژه به معیشت روستاییان) می تواند راهکارهای عملی برای زندگی متناسب همراه با افزایش تولید و درآمد را ارائه دهد. تعداد زیاد روستاها، کم جمعیت بودن بسیاری از آنان و پراکندگی از جمله مسائلی است که همواره به عنوان مانعی برای توسعه نواحی روستایی کشور قلمداد می شود. سوال مهم این است که در این صورت چگونه می توان توسعه را در یک سرزمین عادلانه توزیع کرد؟ صرفنظر از نظریات متفاوتی که در پاسخ این سوال وجود دارد، واقعیات عینی نشان می دهد که توسعه اقتصادی و به ترتیب اولی، توسعه پایدار چه در شهر و چه در روستا هیچگاه به طور متعادل انجام نمیگیرد. همین عدم تعادل (به ویژه در روستا که رابطه بسیار نزدیکی با طبیعت دارد) با وضعیت جغرافیایی رابطه ای تنگاتنگ دارد.
توسعه چه تحت نظارت و برنامه ریزی دولت ها انجام شود، چه به دست نیروهای خارج از کنترل دولت، معمولا، به سوی مناطقی حرکت می کند که دارای بالاترین استعداد بالقوه باشند. به عنوان مثال وضع توپوگرافی زمین، خود یکی از عوامل مهم در توسعه مناطق است. روستاهایی که از طریق کوه های صعب العبور از دیگر مناطق جدا افتاده اند، با توجه به مشکلات حمل و نقل و ارتباطات، کمتر از توسعه کشور در مناطق دیگر بهره می گیرند و معمولا نمیتوانند خود به عنوان مراکز خدماتی بین چند روستا، عملکرد مثبت داشته باشند.
در تعیین مراکز منظومه های روستایی که هسته های متمرکز روستاها را شکل خواهد داد، وجود آب و هوای مساعد، وضعیت جنگلها و به طور کلی منابع تجدید شونده و منابع طبیعی از قبیل معادن زیرزمینی و سطحی و نزدیکی و دوری به رودها و دریاها از جمله عوامل موثر دیگر برای انتخاب مناسب به شمار می روند. از طرفی بدون در نظر گرفتن خصوصیات و استعدادهای محیط فیزیکی و شرایط اکولوژیکی و بالاخره فرهنگ و فضای اجتماعی، هرگونه برنامه ریزی متمرکز، نه تنها اثرات ناپایدار و کوتاه مدت خواهد داشت، بلکه عوارض اکولوژیک و فرهنگی پرهزینه نیز به همراه دارد.
در یکصد و سی و ششمین گفتمان هنر و معماری، که به مناسبت روز روستا به معرفی طرح منظومه های روستایی تخصیص یافته آقایان مهندس محمدرضا شاملو، دکتر عباس سعیدی، دکتر فرهاد عزیزپور و مهندس غلامرضا مجیدی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است.

زمان:چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان دکتر شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۵:۳۰ توزیع می گردد.