لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

از هنرمند در جامعه مدرن، چه انتظار می توان داشت، تصورات ما و اینکه هنرمندان چه کسانی هستند و چه می کنند و جامعه، چه انتظاراتی از ایشان دارد، تاریخی به دیرینگی خود تاریخ هنر دارد. هنرمندان (مانند دیگران) انسانند و این واقعیت، باید ما را یاری کند که به آن ها همان اعتبار بنیادینی را اعطاء کنیم که تکیه گاه هر وجود اجتماعی است…