لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هفتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری

امروزه برنامه های معماری در آموزش عالی، بر مباحثی تاکید دارند که موجب افزایش دانایی و آگاهی فرهنگی، تاریخی، سیاسی، بوم شناختی و … می شود، بدین معنا که این نوع برنامه ها، به بافت و شرایط کلی حیات انسان متکی است و افراد را در فرآیند “شدن” قرار می دهد و باعث می گردد که معلم و تعلیم گیرنده، در یک سفر اکتشافی و امیدواری به کشف، به بررسی مسائل بپردازند. همچنین آگاهی و حساسیت نسبت به مسائل زیست محیطی (بوم شناختی، فیزیکی، اجتماعی، معنوی) بخش های مسلمی از پیشنهادهای قابل قبول در برنامه های درسی هستند. این پیشنهادات به منظور لحاظ وحدت دوباره معلم (با یادگیرنده و “متن با خواننده” ) باید گفتگوئی مذاکره ای و تعاملی باشد.

روشن ترین تصویری که می توان از این مدرسه معماری ارائه داد، تصور آن چون یک اجتماع است، اجتماعی که همیشه در زمان حال قرار دارد زیرا نمی توان اجتماع را در گذشته قرار داد، یا چون پروژه ای برای آینده در نظر گرفت. انگاشت اجتماع چون ساختی شناختی، ریشه در فرایند ارتباط دموکراسی دارد. چنین مدرسه ای سیال است، خود را زیر سوال می برد و از بی توافقی و تضاد نمی گریزد. تنها بر جنبه های عقلانی تاکید نمی کند، حتی برعکس نشانگر جنبه های زیباشناختی جامعه است که در صورت گسترش، معنای جدیدی به احساس و برداشت اعضاء و مخاطبان خود می دهد. تصویر مشابهی که می توان از این شکلِ آموزش در معماری ارائه داد، با تشبیه یک ارکستر امکان پذیر است. در ارکستر هدف های مشترکی تعقیب می شود. گروه های دوستی کاملا شکل گرفته اند و با احترام متقابل با یکدیگر روبرو می شوند. فرق مدرسه ی چون ارکستر با مدرسه های قدیمی تر این است که در اولی کارهای مشترک و در دومی سنت های مشترک، عامل پیوند دهنده اعضاء خواهند بود. تعامل ها در این مدرسه، بسته و محدود به نظام های فکری و ارزشی که هر کس با خود به مدرسه می آورد نیست، به علاوه در این مدرسه نامتجانسی و اختلاف عقیده، خواه در قالب گفتگو یا اقدام، ستودنی است. این امر مانع هماهنگی و مشارکت نمی شود. گفتمان غالب، محور شناخت و حتی وسیله ای برای تولید دانش است.

در یکصد و هفتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری،که به مباحث آموزش در مدارس معماری امروز اختصاص دارد، آقایان دکتر اصغر ساعد سمیعی، دکتر ایرج شهروز طهرانی و دکتر محمدمهدی محمودی به “آن روی سکه آموزش” در معماری می پردازند که با نمایش فیلم همراه است. دبیر پنل گفتگو خانم مهندس ثریا بیرشک هستند.

زمان:چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی