لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هشتادمین گفتمان هنر و معماری – شهر تهران که با شروع دوران قاجار، پایتخت کشور شد، حدود ده هزار نفر جمعیت داشت که در ابتدای قرن اخیر و با تمرکز امور حکومتی در تهران، دستخوش تحولی سریع گردید و در سال ۱۳۲۰ جمعیت آن به حدود ۶۰۰ هزار نفر رسید. این رشد شتابان تداوم یافته و در سال ۱۳۳۵ جمعیت تهران به ۱/۵ میلیون نفر افزایش یافت. تهران، در این سال ها، تدریجا با مسائلی مانند کمبود مسکن و حاشیه نشینی، کمبود آب، زیرساخت ها و خدمات شهری، ترافیک و … مواجه شد که سابقه نداشت.