لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

طبق اصل مصرح قانون اساسی، تحصیل باید در کشور، عمومی و رایگان باشد. اما بازماندگی از تحصیل دلایل گوناگون دارد. یک عامل آن فقر است با اینحال فقر فرهنگی، شرایط دشوار زندگی، اقلیم، زندگی در نقاط صعب العبور، بیماری و بی اطلاعی از اهمیت و ضرورت آموزش نیز عوامل دیگر آن است.

عامل بازدارندگی از تحصیل، هرچه باشد، دولت ها در برابر آن مسئولند. اگر عشایر کوچنده اند، اگر خانواده ای در نقطه ای دور دست زندگی می کند، اگر برخی بخاطر طمع ورزی از کودکان کار استفاده می کنند. اگر …، دولت در برابر همه اینها مسئول است. اساساً فلسفۀ وجودی دولت ها برای یافتن راه حل و اجرای آن (و نه صرفاً برای بیانیه دادن) است. فقر فرهنگی را دولت ها باید با آموزش مستمر رفع کنند، فقر مادی را باید با کارآفرینی و حمایت های مستقیم جبران کنند. مسیر صعب العبور را با راهسازی مساعد سازند و کودکان کار را دولت ها باید با حمایت و اقتدار به مدرسه باز گردانند. همۀ مشکل سیاست گذاری،  هماهنگی و اجرا است. مدارس ما باید به سطح مدارس مدرن بین المللی برسند. سرمایه گذاری در هوشمند کردن مدارس، تجهیز مدارس به فناوری های روز، اهمیتش بیشتر از سرمایه گذاری برای آجر و آهن است و بالاتر از آن سرمایه گذاری برای برگردانیدن کودکان بازمانده از تحصیل که گاه در هر یک از مناطق کشور به رقم جمعیت معادل یکصد هزار نفر نزدیک است.

کافی ست طرح هوشیارانه ای ارائه شود برای مشارکت آحاد مردم  در سرمایه گذاری آموزشی. تردیدی نیست که عمده مردم همراه خواهند بود، مشروط بر اینکه مردم مطمئن باشند این طرح ها هوشمندانه، دقیق، سالم و امانتدارانه اجرا می شود و تاثیر معنی دار در توانمند سازی کودکان محروم خواهد داشت.

در دویست و نود و نهمین گفتمان هنر و معماری که به همت موسسه امداد داروئی درمانی مدد برگزار می شود و با نمایش فیلم همراه است. به نقش مسئولیت های اجتماعی شهروندان در آموزش کودکان محروم و بازمانده از تحصیل اشاره دار. حاضرین در پنل گفتگو خانم دکتر گیتی اعتماد و دکتر شهلا اعزازی و نیز آقایان دکتر مجید ابهری، دکتر احمد سعید نیا و دکتر محمدرضا مهدوی هستند. دبیر پنل آقای مهندس ابوالحسن میرعمادی می باشند. و این برنامه همچنین جایزه دوسالانه برای سازمان های مردم نهاد به نهاد برتر کودکان مستعد (بازمانده از تحصیل) اهداء خواهد شد.

زمان: چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵