لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

اکونیوز: مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ارائه یک روش منسجم برای مدیریت سوانح طبیعی نظیر زلزله را نیاز اساسی و مبرم کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، علیرضا قهاری با بیان این مطلب افزود: با توجه به وضعیت کشور از دیدگاه بلایای طبیعی به خصوص زمین لرزه و ارائه یک روش منسجم برای مدیریت سانحه طبیعی زلزله، نیاز مبرمی به تحقیقات احساس می شود.

وی گفت: مجموعه تحقیقات باید بر پایه اصول علمی دانش زمین لرزه، آسیب پذیری و در نهایت مدیریت آن با توجه به ابعاد گسترده مختلفی که در مدیریت آن است، صورت پذیرد.

مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با اشاره به توسعه و گسترش روز افزون شهرهای بزرگ در مناطق زلزله خیز، تصریح کرد: با توجه به افزایش آسیب پذیری شهرهای بزرگ در مقابل زمین لرزه های مخرب، صدمات جانی و مالی گسترده ای که در شهر وقوع زلزله در این گونه شهرها به بار می آید، متوجه ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور می شود.

وی گفت: یکی از عمده ترین فعالیت ها در راستای کاهش خطرات ناشی از زلزله و افزایش ایمنی عمومی، مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای مناطق شهری است که باید با محور قرار گرفتن ارزیابی ژنوتکنیک لرزه ای، مطالعات در مقیاس مناسب و مطلوبی انجام شود.

قهاری ادامه داد: با توجه به شرایط لرزه زمین ساختتی حاکم در مناطق از یک طرف و تمرکز امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادهای سیاسی از سوی دیگر کاهش آسیب پذیری در استراتژی توسعه پایدار کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران-اسفند  ۱۳۸۷

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی