لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

عبدالرضا فرید نائینی، عضو انجمن مفاخر معماری گفت: با توجه به نبود تقاضای مسکن در شرایط کنونی دولت باید از طریق مشوق های ترجیحی از جمله تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی، بافتهای فرسوده شهری را نوسازی کند.

عبدالرضا فرید نائینی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در تهران نوسازی بافت های فرسوده به دست وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران صورت می گیرد، ولی در شرایط کنونی با توجه به رکود جهانی و افت تقاضای مسکن، وزارت مسکن به دلیل مشکل در تامین منابع مالی در زمینه نوسازی بافت های فرسوده با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید مبنع مالی نوسازی بافتهای فرسوده را از طریق پیش فروش تامین کند ولی به دلیل نبود تقاضا در بازار وزارت مسکن این امر با مشکل مواجه شده است.

این عضو انجمن مفاخر معماری ادامه داد: سازمان نوسازی شهر تهران در کنار وزارت مسکن به طور ویژه درگیر توسعه نوسازی بافتهای فرسوده شهری است و تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار پروژه شناسایی شده است.

فرید نائینی گفت: با توجه به نبود تقاضا در بازار مسکن دولت باید از طریق مشوق های ترجیحی از جمله واحدهای کافی، دعوت از بخش های خصوصی به همراه آورده های مالی و یا آورده های زمین و یارانه ها در این امر بافتهای فرسوده شهری را نوسازی کند.