لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

معماری و شهرسازی هر جامعه بارزترین شکل نشان دادن وضع جامعه است که اگر اصول رعایت نشود در مجموعه جامعه و اندیشه باوری وجود دارد که همه چیز دچار آشفتگی دارد. چرا که ما امروزه دنبال رفع مشکل ظاهری هستیم. معماری ایرانی که در دوره اسلام شکل می گرفت در ساخت و سازهای کنونی ما وجود ندارد. در درجه اول خود مسوولان به این باور برسند که ساخت و سازها هویت خود را از دست داده اند و در مرحله بعد به صحبت ها، اندیشه ها و آموزه های متخصصان بیشتر توجه کنند و آنها را به کار گیرند حتی در زمینه ساخت و سازها امروز نقش متخصصان بسیار کمرنگ نشان داده می شود.

متاسفانه وضع به شکلی شده که متخصصان باید چشم به دست غیرمتخصصان بدوزند. در حالی از هویت معماری و شهرسازی صحبت می کنیم که این هویت به دست افراد غیرمتخصص شکل می گیرد. به جرات می توان گفت در صد سال اخیر افرادی که در عرصه ساخت و ساز فعالیت کرده اند همه از قشر غیرمتخصص جامعه بوده اند. در برخی بافت ها می بینید که به ناهنجاری های اجتماعی دامن زده می شود. در چند سال اخیر در زمینه معماری و ساخت اصولی پیشرفتی نداشته ایم درحالی که باید معمار را قبول داشته باشیم و بعد آموزش های لازم داشته باشیم و قوانین را درست بنیان بگذاریم.

وقتی از برنامه ریزی شهری سخن می گوییم معماری که از عناصر مهم آن به شمار می آید ، در واقع هویت بخش و شکل دهنده به هر شهری است. گاهی گفته می شود معماری فرهنگ جوامع را تشکیل می دهد اما باید گفت خودش نیز تاثیرپذیر از فرهنگ جامعه است و به نوعی فرهنگ ساز و فرهنگ پذیر است. لذا اگر شکل های شهرهای هر جامعه یی امروز به شمایل در آمده حاصل برآیند این دو مقوله است. اما متاسفانه در ایران طی سال های اخیر عدم توجه به معماری و اصول شهرسازی سبب شده ظاهرا شهرها از آراستگی و زیبایی چندان بهره نبرند. ما وارث ده ها سال معماری نامی و صاحب نام و صاحب سبک در جهان هستیم درحالی که امروز متولی خاصی در زمینه معماری در کشور نداریم. یکی از مسائلی که سبب شده شهرسازی ما با چالش مواجه شود، نبود دستگاه های نظارتی است.

سید علیرضا قهاری – روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۱۵ به تاریخ ۲۹/۴/۹۰