لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ
یادمان و جایزه میرمیران

  • بزرگداشت روز معمار ، یادمان و جایزه معماری میرمیران
  • اهدای جوایز ششمین دوره جایزه میرمیران (مسابقه طرااحی مفهومی : معماری و باد ، معماری و خاک )
  • نمایشگاه آثار منتخب ششمین دوره جایزه معماری میرمیران
  • نمایشگاه آثار منتخب پنجمین دوره جایزه معماری میرمیران (مسابقه طراحی مفهومی : معماری و طبیعت سبز )
  • ایراد سخنرانی تحت عنوان : معماری و باد ، معماری و خاک
  • نمایشگاه کتاب و نشریات معماری ، شهرسازی و هنر

زمان یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۷
نمایشگاه : یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه لغایت ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
مکان خانه هنرمندان ایران – خیابان طالقانی ، بعد از خیابان ایرانشهر ، خیابان موسوی شمالی ، باغ هنر