لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

حافظه‌پژوهی یا تنظیم تاریخ شفاهی که یکی از شیوه‌های پژوهشی محسوب می‌شود، موارد بسیاری را نمایان می‌کند. تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی نیز بخشی از این حوزه است که در ۵۶امین گفتمان هنر و معماری به حافظه تاریخی تهران پرداخته می‌شود.