استان ها-خراسان شمالی-بجنورد-عمارت سردار مفخم-1383