استان ها-خراسان شمالی-بجنورد-مقبره سردار مفخم-1383