جلسه هم اندیشی معماری برای صنایع، مورخ 8 تیر 1390، ساعت 17 تا 20 - خانه هنرمندان