نشست‌های انجمن هیئت امنا-1389-صنعتی شدن و بهره‌وری صنایع