لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خبرگزاری میراث فرهنگی_فرهنگ وهنر_طاهره رحیمی: گردآوری میراث مکتوب معماری و شهرسازی ایران که پیش از این قرار بود به تشکیل موزه ای به این نام در سازمان میراث فرهنگی منجر شود، هنوز آغاز نشده است.
سال گذاشته است انجمن مفاخر معماری ایران با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران وسازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از آنچه که میراث مکتوب معماری و شهرسازی عنوان نامیده می‌شود، اقداماتی را آغاز کرد و ریاست سابق سازمان میراث دستوری برای جمع آوری این اسناد وگردآوری آنها در یک موزه صادر کرد، که با تغییرات مدیریتی در این سازمان ناتمام ماند.

در دوره معاونت سجاد پور، معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در دوره مدیریت فعلی نیز قول های مساعدی برای آغاز این کار داده شد، اما هنوز از آنها خبری نیست.

“علیرضا قهاری”رییس انجمن مفاخر معماری در این زمینه گفت:« معماری و شهرسازی ایران فاقد تاریخ مدون به شکل علمی و امروزی است. اگرچه در پاره‌ای موارد مشخص شکل فیزیکی بسیاری بناها، تا سال‌ها و حتی قرن‌ها بر جای مانده و نسل‌های متمادی توانسته‌اند، در فضای واقعی میراث بر جای مانده را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند. اما بسیاری طرح هایی که شکل بیرونی پیدانکرده اند، به مرور از میان رفته اند.»