لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بحث امروز ما در ارتباط با یکی از زیباترین پدیده های بشری است. پدیده ای به نام باغ که ما فکر می کنیم بشر آن را با الگو برداری از بهشت خلق کرده است. طبیعتی که خدادادی بوده است زیباترین پدیده را در طول تاریخ به وجود آورده است.
باغهای ایرانی هم خود مولد فرهنگ و تمدن هستند و هم فرهنگ و تمدن ایرانی مولد باغ ایرانی است یعنی رابطه ای متقابل میان فرهنگ و تمدن و باغ ایرانی برقرار است.
در روند جهانی شدن این تنها چیزی است که ما می توانیم مطرح کنیم . نمادی ترین شکل فرهنگ و طبیعت که ایرانیها به آن احترام گذاشته و سبک به خصوصی دارند باغ ایرانی است.