لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خبرگزاری دانشجویان ایران ، تهران – مهرداد بهمنی در جلسسه منظر تاریخی بیان کرد: با تخریب اساسی و فعالی که در زمینه‌ی بناها و بافت‌های تاریخی انجام می‌شود، شاید بخشی از نیروهای مهندسی نیز درگیر کنترل و توسعه‌ی فضاهایی شوند که خالی مانده‌اند. باید سناریویی تعریف شود که در آن، محور فرهنگی ری به منظر طبیعی توچال متصل شود و در آن تلاش کنیم، به‌گونه‌ای بافت‌های تاریخی را مانند دانه‌های تسبیح به یکدیگر وصل کنیم.