لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بیست و هشتمین گفتمان هنر و معماری
امروزه واژه پایدار برای توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبیعت بتوانند با در نظر گرفتن نیازهای حال و حقوق نسل های آینده و با حفاظت از محیط زیست، بدون ایجاد آثار مخرب جدی بر آن، ادامه حیات دهند. توسعه پایدار به معنی ارائه راهکارهایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی است که از بروز مسائلی چون افزایش بی رویه جمعیت، فقر، نابودی منابع، تداخل در اکوسیستم حیاتی و در نتیجه خسارات ناشی از اثرهای زیان بار نابودی محیط زیست جلوگیری کند. با توجه به ماهیت منسجم و به هم پیوسته جوامع انسانی، این فرایند باید با تشریک مساعی دولت ها و مشارکت افراد بومی هر سرزمین انجام شود. در این فرایند، سیاست های کلی به نحوی طراحی می شوند که منجر به توسعه با رویکردی پایدار گردیده و همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را در بر می گیرد. و نهایتا به سرمایه گذاری مکفی در زمینه آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژی می انجامد. انجام توسعه شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و توسعه مکانی پایدار با هدف تشکیل روستاها و شهرهای متعادل تر و توزیع بهتر زمین برای اسکان مردم و تداوم فرهنگی است.

برای مقابله با تاثیرات منفی گسترش شدید شهرنشینی، حفاظت از محیط زیست در سکونت گاه های انسانی ضروری، بلکه حیاتی است. شهرها باید به صورتی توسعه یابند که هزینه ای از این بابت، بر دوش نسل های آینده منتقل نشود و توانائی آیندگان را در برآورده کردن نیازهای خود محدود نسازد. مسکن مهمترین عنصر شهری است که در توسعه پایدار شهر می بایست وجوه پایداری آن در نظر گرفته شود و اگرچه افزایش شهرنشینی و تقاضای رو به رشد مسکن توجه مسئولان را به رفع نیاز مسکن شهروندان جلب می کند، می بایست این امکان به نسل های آینده نیز داده شود که به شکلی بهینه بتوانند برای خود فضای زیستی مناسبی فراهم آورند.

در بیست و هشتمین گفتمان هنر و معماری، آقایان دکتر محمدمهدی محمودی، دکتر ایرج شهروز تهرانی و خانم مهندس نسیم ایرانمنش از توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.

هم اندیشی گنجینه خلیج فارس – چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱