لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

با مطالعه آمار مربوط به رشد شهرنشینی در تمام نقاط جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، پیش بینی می شود که تا بیست سال آینده، ۶۰% مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این آمار در ایران تا ۷۰% پیش بینی می شود. افزایش جمعیت شهرنشین، تبعات مختلفی دارد که مهمترین آنها تامین مسکن شهری است…