لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هشتاد و هشتمین گفتمان هنر و معماری

شهرها شگفت آورند، زیرا در دنیای روزافزون شهری شدن ما، آنها به طور نزدیکی، با تمامیت کل زندگی انسانی وابسته اند. در این عصر، که ویژگی آن انتقال سریع سرمایه و اطلاعات در سراسر جهان است، تفاوت گذاشتن بین حوزه شهری و روستایی (دست کم در جهان توسعه یافته) می تواند غیرضروری و حتی غیرعادلانه باشد. روابط تولید و ارتباط جمعی با منشاء شهری، تا دورترین حوزه روستایی تاثیر می گذارند و شیوه های سنتی زندگی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ را دوباره شکل می دهند. تا جایی که محدود کردن عرصه شهری براستی ناممکن می گردد. با این حال، صفت “شهری” هنوز مفهومی را القا می کند.
شهرها، آئینه ویژگی های اجتماعی که آنها را خلق و حفظ می کنند، هستند، از این رو شهرها، به همان اندازه ی دامنه پیچیدگی های اجتماعی ای که آنها را بوجود آورده است، چند چهره اند. آنها بیانگر شیوه هایی هستند که مردم زندگی خود را می گذرانند، آنها را می سازند و اوقات فراغت شان را در آن سپری می کنند. شهرها منعکس کننده شکل های خاص فعالیت اقتصادی اند که در نقاط شهری صورت می گیرد، به همراه روابط و عکس العمل هایی که زیربنای آن ها هستند و نیز شکل هایی قانونی که آنها حمایت می کنند و به کار می اندازند. آنها، بیانگر روشی هستند که مردم از لحاظ سیاسی سازمان می یابند و از نظر ایدئولوژیکی شکل می گیرند. شهرها در تجلی فرهنگی و مذهبی و هنری مداخله می کنند و شکل های متنوع زندگی خانوادگی، نقش های جنسیت و همچنین روش های رشد و آموزش کودکان و نحوه اجتماعی شدن آن ها را در دنیای بزرگسالان، منعکس می سازند.
مسلما شهرها پدیده ای بیش از ساختمان های صرف اند، تصور شخصی ما از شهرها و مفهوم شهر می تواند به خوبی جنبه های اجتماعی آنها را تاکید کند و همزمان، دربرگیرنده عوامل مثبت و منفی آن ها باشد.
در هشتاد و هشتمین گفتمان هنر و معماری که به مفهوم شهر از دیدگاه کارشناسان حوزه شهری اختصاص دارد، سرکار خانم دکتر سپیده شفایی و آقای دکتر محمدرضا مثنوی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است، همچنین پنل گفتگو را سرکار خانم مهندس انوشه منصوری و آقایان دکتر یزدان هوشور، دکتر داریوش زمانی و مهندس بهروز مرباغی راهبری می کنند.

زمان:چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶توزیع می گردد.