لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و پنجاه و هشتمین گفتمان هنر و معماری

راوی باغ ایرانی

راوی باغ ایرانی
(یادمان مهندس محمدرضا مقتدر)

هنر هماهنگ کننده طبیعت و ذهن است و آگاهی در آن نقش کلیدی دارد . اگر ذهن آدمی ناگزیر از شناخت مطلق شود ، نمی تواند آن را در طبیعت باز شناسد ، بل باید به یکی از زاده های خود پناه ببرد ، و از آن به هدف ادراک مطلق نائل آید . روح در جریان سفر خود به سوی مطلق از ناآگاهی به دانش کامل و خود آگاهی مطلق می رسد ، و در همین گذر از پله ای از آگاهی می گذرد ، آگاهی ای که به ” احساس درک شده ی دنیای بیرون ” وابسته است . این پله ی هنر است که سرانجام نیز در روح مطلق جای می گیرد .

گاه زیبایی هنری ، فراتر از زیبایی طبیعی (که در آفرینش آن انسان نقشی نداشته است) شکل می گیرد . زیبایی هنری نتیجه کارکرد ذهن آدمی است ، اگر چه هنرمند در زمان آفرینش به طور کامل آگاه به آن نبوده باشد . در واقع اعتبار هنر، نه به واسطه تولید آگاهانه ی هنرمند، بل نتیجه کارکرد ذهن اوست و تحت تاثیر نیروی الهام ، چیزی می آفریند که فراتر از آگاهی او می رود ، و بیانگر روح زمانه یا روح دوران است . هنر به نبوغ هنرمند وابسته است ، اما نبوغ از هنرمند فراتر می رود و ارزش هنر در این الهام هنرمندانه است . هنر چون فلسفه ، ارزش شناختی و عقلانی دارد و روشنگر ماهیت نسبت آدمی با طبیعت است و به نیروی آفرینندگی و نبوغ  هنرمند وابستگی دارد .

در هنر ، ساختن یا “آفریدن” مهم است ، زیرا هنر وجه یا شیوه ای از آگاهی است که در ماده یا دنیای بیرونی جای می گیرد و همچون هر تولید انسانی ، جنبه ای از خردورزی متعارف و معمولی آدمی را در بر دارد ، عنصری اندیشگون که در خود، نیاز آدمی به آزادی را متبلور می سازد. چیزی در هنر هست که از این هم فراتر می رود ، هنر شکل دیگری از اندیشیدن است . شکلی که ضرورت خود را پی می گیرد و ماورای آگاهی متعارف پیش می رود .

شادروان مهندس محمدرضا مقتدر هنرمند و معمار برجسته ایرانی که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ در پاریس درگذشت  از جمله هنرمندان شایسته ی این سرزمین است که شکل دیگری از اندیشیدن را با بیان هنرمندانه خود به نسل های بعد آموخت و آثار معماری و هنری باقی مانده از وی . نشان دهنده استمرار خردورزی و تلاش ذهن خلاقانه اوست .

یکصد و پنجاه و هشتمین  گفتمان هنر و معماری، با حضور خانمها لیلی گلستان ، لیلا مقتدر ، و آقایان دکتر ایرج اعتصام ، دکتر سیاوش تیموری ، دکتر داراب دیبا ، دکتر داریوش شایگان ، محمد احصائی ، مهندس ایرج کلانتری ، مهندس موسی عبیر ، و مهندس پرویز طلایی ، به مراسم یادمان شادروان مهندس محمدرضا مقتدر اختصاص دارد.

زمان:چهارشنبه۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴از ساعت ۱۶ الی۱۸:۳۰
مکان:باغ موزه قصر، خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است .

راوی باغ ایرانی (یادمان مهندس محمدرضا مقتدر)

راوی باغ ایرانی (یادمان مهندس محمدرضا مقتدر)