لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

امروزه گسترش جوامع بشری وپیچیده شدن هر چه بیشتر روابط در قالب نقش های متعدد باعث شده است تا مسئولیت پذیری اجتماعی، به یک موضوع جامعه شناختی مهم تبدیل گردد. موضوعی که در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و زیست محیطی قابل توجه و بررسی است. مسئولیت پذیری اجتماعی بیانگر احساس و عملی است که افراد در چارچوب موقعیت و نقش های خود به طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور گوناگون اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و غیره از خود بروز می دهند. این مفهوم که به تعهد، وظیفه و تعلق افراد و گروه ها اشاره دارد، مسائل جوامع مدرن را نتیجه فردگرائی افراطی و کاهش اخلاق جمعی و اختلال در مسئولیت پذیری عنوان می کند. از این رو است که مشارکت جمعی، احساس تعلق، تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی در چالش با انواع مخرب فردگرائی قرار گرفته اند. معنای محوری مسئولیت های اجتماعی ناظر بر پایگاه اجتماعی فرد و مجموعه ای از روابط و پیوندهای میان افراد (که با توجه به نقش های خود با دیگری در کنش متقابل هستند)، می باشد. این هنجار و قواعد عمل که هم می توانند جنبه رسمی و هم جنبه غیر رسمی داشته باشند، مبنای کنش و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد را فراهم می سازد. از این جهت انتظار می رود فرد به عنوان شهروند جامعه در تعاملات و برخوردها، غیر از منافع فردی به منافع جمعی نیز توجه نماید. یک شهروند به این امر واقف است که در یک جامعه تنها نیست و در کنار مجموعه ای از افراد با عنوان شهروندان مدنی زندگی می کند، پس پیگیری منافع فردی نمی تواند به قیمت نادیده انگاشتن منافع جمع و ارزش های جمعی حاصل شود. در بعد فرهنگی و هنر که معنابخش حیات اجتماعی و جهت دهند رفتار و اندیشه مردمان به شمار می رود. درک مسئولیت های اجتماعی از اهمیت بسزائی برخوردار است. در این “حوزه نرم” که در انحصار فرد خاصی نیست، هنرمند می تواند از یکسو برای دور ماندن جامعه از بی هنجاری و همبستگی مکانیکی (که مختص جوامع ماقبل مدرن بود) تلاش نماید و از سوی دیگر در همبستگی ارگانیکی و انسجام روابط آحاد جامعه بر اساس هنجارهائی که بر قراردادها حاکم است بکوشد. در این چالش هنرمند مسئولیت پذیری اجتماعی را به عنوان متغیری مهم در شکل دادن به نظم اجتماعی می داند و آن را برای جامعه ای که در آن فردگرائی و منافع شخصی بیش از هر زمان دیگری بر افراد حاکم شده است، لازم می شمرد و بکار می گیرد.

در دویست و نود و هفتمین گفتمان هنر و معماری که به مناسبت زادروز و بایاد دکتر محمدامین میرفندرسکی به بحث پیرامون هنرمند و مسئولیت اجتماعی اختصاص دارد، آقایان دکتر سیروس باور، مهندس ابراهیم حقیقی، دکتر جلال شباهنگی، دکتر قطب الدین صادقی، دکتر شاهین فرهت سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است، دبیر پنل گفتگو آقای مهندس علیرضا قهاری هستند.

زمان: چهارشنبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵