لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران خواستار اصلاح نگرش به پژوهش در کشور شد.

سیدعلیرضا قهاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت: مشکل پژوهش در کشور منحصر به کمبود بودجه نیست، بلکه شیوه های غلطی است که بسیاری از مراکز تحقیقاتی آن را در پیش گرفته اند.

وی با بیان اینکه بدون پژوهش، فعالیتهای کشور هزینه های سنگین و در برخی موارد غیر قابل جبرانی در پی دارد، تصریح کرد: مراکز دانشگاهی و دولتی هر یک بدون توجه به دیگری مسیر خود را می روند و گاهاً با صرف سرمایه های عظیمی دست به عملکردهای موازی می زنند.

قهاری با تاکید بر اینکه آموزش و پژوهش از گذرگاههای حساس راهبردی و تعیین کننده برای کشور محسوب می شود، اضافه کرد: بخشهای پژوهش بصورت منفرد و بدون پیوند با صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات عمل می کند، در حالیکه پیوند و تعامل میان این بخشها به ویژه دانشگاهها و جامعه می تواند علوم را عملی و کاربردی کند.

وی گفت: هم اکنون دانشجویان توان و ظرفیت فکری و مهارتی خود را تا حد حفظ مطالب و کسب نمره قبولی تنزل داده اند و رسالت دانشگاه در علم و آموزش فراموش شده است.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با اشاره به جایگاه پژوهش در کشورهای پیشرفته تصریح کرد: در حالیکه در چنین کشورهایی چندین دهه دانشگاههای جامع فناوری راه اندازی شده است و از طرحهای پژوهشی دانشجویان حمایت مالی می شود، در کشورهایی نظیر ایران عمدتاً از نتایج پیشرفت و برنامه های توسعه دیگران استفاده می کنند بدون اینکه با شرایط بومی و فرهنگی ما تطبیق داشته باشد.

وی افزود: اکنون که میزان بودجه پژوهش در کشور رو به بهبود است، ضروری است دولت بر مصرف آن نیز نظارت دقیقی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایران-آذر ۱۳۸۷

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی