لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

در جلسه مشترک که بین اعضای شورای راهبردی اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان و اعضای قطب برگزار شد، مهندس ثنایی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن خراسان رضوی به ارائه برنامه های همایش پرداخت و در ادامه دکتر گلابچی ریاست قطب فناوری و شورای فناوری های نوین ساختمان پیرامون مسائل علمی همایش و نحوه مشارکت علمی این قطب در برگزاری همایش مطالب مبسوطی را مطرح و سپس هر یک از اعضای قطب فناوری و شورای فناوری های نوین ساختمان به ارائه مطالبی در ارتباط با مسائل و مشکالات حال حاضر عرصه فناوری های نوین و روش های برون رفت از این مشکلات و توسعه فناوری ها پرداختند.

آقایان مهندس قهاری ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، مهندس رهبر ریاست انجمن صنفی انبوه سازان مسکن، دکتر سرابندی ریاست انجمن صنفی تولیدکنندگا و فناوران صنعتی ساختمان، مهندس فرید انجمن صفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، مهندس حق شناس معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دکتر محمودی و دکتر مظاهریان اعضای قطب فناوری، مهندس یقینی، مهندس مشاور ارگ بم، مهندس نجیمی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان و خانم منصوری از انجمن مفاخر معماری ایران به اظهار نظر پرداختند.

منبع: سایت فناوری نوین

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی