لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به گزارش پاگاه اطلاع رسان دولت، برا رونق بخشدن به ساخت مسکن در کشور و کاهش قمت‌ها دولت در گام مهم علاوه بر با افزاش سرماه بانک مسکن ، تامن منابع ارز ان بانک ، تشکل صندوق سپرده گذار « ساخت» مسکن و اختصاص ۱۰۰ درصد ارانه‌ها بخش مسکن برا اعطا تسهلات ساخت با افزاش سقف تسهلات ساخت مسکن به سصد ملون رال موافقت کرد.

با تصمم نماندگان ویژه رئس جمهور به منظور تامن منابع ارز مورد ناز بانک مسکن ، از محل منابع ارز بانک مرکز مبلغ دو ملارد دلار به صورت سپرده ارز با سر رسد دو ساله در اختار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهلات صندوق پس انداز مسکن ،‌برا سپرده گذاران بانک مسکن ، به منظور ساخت واحد‌ها مسکون تا مزان سصد ملون رال افزاش خواهد افت.

بر ان اساس ، بانک مسکن همچنن موظف است اقدامات لازم را برا تبدل صندوق سپرده گذار خرد مسکن به صندوق سپرده گذار ساخت مسکن به عمل آورد .

دولت در اقدام دگر برا رونق بخشدن به ساخت و ساز مسکن ، اراض قابل انتقال مربوط به استان آذرباجان شرق به مساحت بش از ۳۸ هکتار برا سامانده و حمات از تولد و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن ۹۹ ساله را تعن کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت برا تفکک و انتقال اراض مذکور به نام وزارت مسکن وشهرساز به نماندگ دولت اقدام کند.

بر ان اساس ، وزارت مسکن وشهرساز و سازمان مل زمن و مسکن موظفند صددرصد ارانه اعطا به ان بخش و همچنن هشتاد در صد ازمنابع حاصل از فروش زمن‌ها خود را به منظور اعطا تسهلات ساخت برا مسکن مهر و اعطا تسهلات ساخت برا واحد‌ها نمه ساخت با شراط حداقل شصت در صد به مبلغ حداکثر هشتاد ملون رال با سر رسد حداکثر پنج ساله برا هر واحد از طرق بانک مسکن اختصاص دهند و ا در بانک مسکن سپرده گذار کنند.

بر اساس ان مصوبه ، نحوه اختصاص اعتبارات ارانه‌ا اعم از کمک بلاعوض ، ارانه سود ،‌کارمزد تسهلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنن قرارداد بن وزارت مسکن وشهرساز ا سازمان مل زمن و مسکن با بانک مسکن به پشنهاد وزارت مسکن و شهرساز و تصوب شورا مسکن خواهد بود.

به موجب بند دگر از ان مصوبه ، سرماه بانک مسکن نز به مزان معادل رال دو ملارد دلار از محل منابع حساب ذخره ارز پس از سر مراحل تصوب تامن منابع و تاد مجلس شورا اسلام افزاش خواهد افت.

ان مصوبه در تارخ ۲۹/۵/۸۷ با امضا پروز داود معاون اول رئس جمهور ابلاغ شد.