لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بی اطلاعی صاحب کاران و دست اندرکاران حوزه ساختمان از کارکرد مصالح نوین ساختمانی،ارزانی مصالح سنتی،نفوذ واحدهای تولید کننده مصالح سنتی ومقاومت دربرابرورود مصالح مدرن ازجمله مهمترین دلایل بکارگیری مصالح سنتی درنمای ساختمانها است.

مهندس علیرضا قهاری-رئیس انجمن مفاخرمعماری ایران- بااعلام این مطلب درگفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) خاطرنشان ساخت: متاسفانه بنا به دلایل مذکوراستفاده از فن آورهای نوین درنمای ساختمانها به فراموشی سپرده شده است و به جای آن استفاده از مصالح سنتی نظیرآجروسنگ که روش تولید آنها بدون ملاحظات زیست محیطی است رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به پروسه تولید آجروسنگ که از نمونه های بارزمصالح ساختمانی سنتی درساختمانها هستند گفت: برای تولید سنگ باید معادن سنگ بیمشاری تخریب شود که دربسیاری ازموارد این تخریبها بدون ملاحظات زیست محیطی است،این درحالی است که درتولید آجرسنتی نیزباید از خاک کشاورزی که عمل آوری آن سالها به طول می انجامد بهره گرفته می شود.

قهاری بااشاره به اینکه با توجه به حاکمیت شیوه های سنتی درروشهای اجرایی ساختمان،طبیعتا نمای ساختمان نیز ازاین قاعده مستثنی نیست گفت: متاسفانه به کارگیری مصالح سنتی درساختمان یک طرف مشکل است،مشکل دیگرمربوط به اجرای غلط این نوع مصالح است.به عنوان مثال محصول سنگ دربسیاری از موارد تحت تاثیراجرای نادرست ازساختمان جدا می شود.همچنین سنگ درزمان زلزله جزء مصالحی است که حکم آلت قتاله را دارد.

رئیس انجمن مفاخرمعماری ایران با اشاره به اینکه مصالحی که درنمای ساختمانها به کاربرده می شود سالهاست درکشورهای پیشرفه منسوخ شده است خاطرنشان ساخت: درکشورهای پیشرفته استفاده ازمصالح نوین و نانوتکنولوژی جای مصالح سنتی را گرفته است.دراین بین متاسفانه بی اطلاعی صاحبان سرمایه و مجریان ساختمانی از این نوع مصالح باعث شده که کماکان ازمصالح قدیمی درساختمانها استفاده کنند.

وی با اشاره به بکارگیری آجردرنمای ساختمانها گفت: اگرچه آجرازجمله مصالحی است که درقیاس با سنگ از مزایای بیشتری برخوداراست اما درعین حال باید درنظرگرفت که این مهم مشروط به آن است که ازنمونه های آجرصنعتی درساختمانها استفاده شود.درغیراین صورت بکارگیری آجرسنتی درساختمانها به بهانه حفظ معماری سنتی قابل دفاع نیست این درحالی است که آجرهای صنعتی ازلحاظ ظاهری شبیه آجرهای سنتی هستند ووجه تمایزش مربوط به مواد بکاررفته درآن است.

رئیس انجمن مفاخرمعماری ایران همچنین ادامه داد: اگرچه دستورالعملهای جامعی درباره ضوابط مربوط به نمای ساختمانها وجود دارد اما عموما دراجرا به فراموشی سپرده می شود و انتظاراین است که این ضوابط جنبه اجرایی پیدا کند.

اما دراین بین دکترمهرداد عباس نژاد- کارشناس معماری واستاد دانشگاه آزاد- نیز درگفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) ضمن انتقاد از بکارگیری مصالح قدیمی درنمای ساختمانها گفت: متاسفانه نبود سازوکارو ضوابط دقیق درباره چگونگی اجرای نمای ساختمانها باعث شده که سلیقه بسازبفروشها دراینباره حرف اول را بزند.

وی با اشاره به اینکه محصول آجراز جمله مصالحی است که برای ساختمانهای کوتاه و متوسط کاربرد دارد گفت: اگرچه این محصول برای ساختمانهای مذکوربهترین کاربرد را دارد اما باتوجه به اینکه پروسه تولید ،پخت،حمل ونقل و نیزنصب آن بالاترین پرت انرژی را دارد،ازاین رو بکارگری این محصول زمانی به صرفه است که خطوط تولید واحدهای تولید کننده آجربه روز باشد.

این استاد دانشگاه بااشاره به اینکه لازم است روشهای تولید آجربه روز شودگفت:محصول آجر به خاطرتنوع دررنگ،دوام وماندگاری و همچنین انعطاف فراوان درایجاد فرمهای مختلف، می تواند آرامش بسیاری را ایجاد کند و همچنین این محصول از جمله مصالحی است که با هویت معماری سنتی ما تطبیق دارد،اما با همه این مزایای ارتقای شیوه های تولید آن امری ضروری است.

جاویدی نژاد با اشاره به اینکه درنمای ساختمانهای بلند مرتبه نمی توان ازآجراستفاده کرد خاطرنشان ساخت: درساختمانهای بلند مرتبه به دلیل اینکه وزن ساختمان ازجمله عناصرمهم است ،بنابراین نمی توان ازآجردرنمای ساختمان استفاده کرد و بایدمصالح نوین را دراین زمینه استفاده کرد اما مساله اصلی اینجاست که سلیقه معماران ونیزمهندسان به سمت استفاده ازنماهای شیشه ای گرایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده از شیشه درساختمان مشروط به درنظرگرفتن ملاحظات آب وهوایی و نیزشرایط بومی و همچنین بکارگیری آن باید با ترکیب سایرمصالح باشد خاطرنشان ساخت: متاسفانه درچند سال اخیراستفاده ازنمای شیشه به حدی بی ضابطه گسترش پیدا کرد که حتی شهرداری نیزوارد عمل شد و محدودیت هایی برای بکارگیری آن ایجاد کرد.

این استاد دانشگاه اظهارامیدواری کرد که بی ضابطگی حاکم برنمای ساختمانها ساماندهی شود ومسوولان نسبت به نوع مصالح ساختمانی درنمای ساختمانها ونیزروشهای اجرای آن سخت گیریهای لازم را به عمل آورند.