لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی خلیج فارس و مانایی فرهنگ

سید علیرضا قهاری بحث امروز ما به مناسبت به ثبت رسیدن روز 10 اردیبهشت در تقویم به خلیج فارس اختصاص داده شده است .چند نشریه خارجی خلیج فارس را با نام دیگری نامگذاری کردند . و این یعنی تحریف تاریخ در بعد جهانی . در زمان دولت قبل ما طی نامه ای از ریاست جمهوری در خواست کردیم که اقدامات…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نام خلیج فارس در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت برسد.

انجمن مفاخر معماری ایران با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف اجرایی خواستار ثبت نام خلیج فارس در فهرست معنوی کشور شد. خبرگزاری میراث فرهنگی - فرهنگ و هنر- انجمن مفاخر معماری ایران با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف اجرایی خواستار ثبت نام خلیج فارس در فهرست میراث معنوی کشور شد. در این نامه آمده است: دنیای تبلیغاتی و…