لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

انجمن مفاخر معماری ایران با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف اجرایی خواستار ثبت نام خلیج فارس در فهرست معنوی کشور شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی – فرهنگ و هنر- انجمن مفاخر معماری ایران با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف اجرایی خواستار ثبت نام خلیج فارس در فهرست میراث معنوی کشور شد.

در این نامه آمده است: دنیای تبلیغاتی و رسانه های غربی با سالهاست درصددند تا باور ایرانیان در داشتن ارزشهای متعالی فرهنگی، تشکیک شده و این سرزمین را فااقد تمدن و پیشینه ای مهم، قلمداد کنند.

سرعت گسترش این تبالیغات هرگونه تلاش برای خنثی سازی تحریف گسترده تاریخ را سلب کرده و انگیزه های مردمی در مقابه با آن منفعل و تشعیف شده است، اگر چه از بار مسئولیت متولیان فرهنگی کشور و مدیران جامعه نمی کاهد.

چنانچه امروز ما سخنی برای گفت و گو در مجامع جهانی داشته باشیم، در درجه نخست ارایه میراث معنوی و دیدگاه های فرهنگی ماست، در حال حاضر غالب این میراث متعالی به نام های غیر در جهان مشهور است و ارتباط آن با ایران کتمان می شود. نام خلیج فارس و اصالت تاریخی آن از جماله گنجینه های گرانقدر این تمدن می باشد که دنیای امروز تحت تاثیر القائات و هجه تبلیغی، از آن صرفنظر کرده و به نام های مجعول و مجهول بیشتر توجه دارد.

انجمن مفاخر معماری ایران بر این باور است که تلاش های گسترده در سطح جهانی می تواند جایگاه و نام خلیج فارس را مستمر و مستحکم نماید این امر باید همزمان در داخل کشور نیز آغاز شود.

این انجمن تقاضا دارد، نامگذاری و ثبت خلیج فارس در آثار و عناصر ملی در حوزه مسئولیت نهادهای مرتبط قرار دارد (نظیر پروژه های عمرانی، خانه سازی، مراکز آموزشی و فرهنگی و اقتصادی، مراجع گردشگری، اماکن عمومی و گذرگاه و …) و لازم است این نهادها اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این میراث ملی و معنوی انجام دهند.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی-اردیبهشت ۱۳۸۶
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی