لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

کارگروه ایرانشناسی در انجمن مفاخر معماری ایران، استان گلستان را به عنوان استان سال ۹۲ انتخاب نمود. استان گلستان در شمال ایران قرار دارد و با استان های مازندران، سمنان و خراسان شمالی همسایه است…